Αναζήτηση στο Σάιτ


Επαφή

Sefp-bg

E-mail: sefbg@hotmail.com

 Χορηγοί

 

Εδώ μπορείτε

να διαφημιστείτε!

0890910522

 

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

2010-10-24 14:19

 «ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΝΟΜΟΣ 3421/2005 - Φ.ΕΚ. 302 τ. Α΄

 

Στον Νόμο 3421/2005 (Φ.Ε.Κ. 302 τ. Α΄), που ετέθη σε ισχύ από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στις 13.12.2005, πλην των άρθρων 25, 43, 55, 56, 57 και 58 που ισχύουν από 01.01.2006, προβλέπονται τα εξής:

1.- Ορίζεται ως Μόνιμος Κάτοικος Εξωτερικού, όποιος έχει την κατοικία του στο εξωτερικό για 11 συνεχόμενα χρόνια ή ασκεί βιοποριστικό επάγγελμα στο εξωτερικό για 7 συνεχόμενα χρόνια.

2.- Δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης κύριων σπουδών στην Ελλάδα και πέραν του εξαμήνου. Το χρονικό διάστημα παραμονής ενηλίκων στην Ελλάδα που εγγράφονται για φοίτηση σε Ανώτερες ή Ανώτατες Σχολές, υπολογίζεται ως χρόνος παραμονής τους στο εξωτερικό.

3.- Για πρώτη φορά οι ομογενείς μας που έχουν γεννηθεί και κατοικούν έκτοτε στο εξωτερικό θα εκπληρώνουν 3μηνη θητεία.

4.- Αυτοί που εγκαταστάθηκαν μετά τη γέννησή τους και έχουν 11ετή κατοικία στο εξωτερικό και οι έχοντες βιοποριστική εγκατάσταση και κατοικία για 7 έτη στο εξωτερικό θα υπηρετούν 6μηνη θητεία και εφόσον επιθυμούν τμηματικά (2 τουλάχιστον μήνες κάθε φορά).

5.- Επιτρέπεται για πρώτη φορά η χορήγηση διαβατηρίων στους ανυπότακτους εξωτερικού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

6.- Παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης παραμονής στην Ελλάδα των ανυπότακτων εξωτερικού, για χρονικό διάστημα 30 ημερών για κάθε ημερολογιακό έτος. Η παραμονή μπορεί να παραταθεί μέχρι 3 μήνες, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, όταν στον τόπο που διαμένουν μόνιμα συμβαίνουν σοβαρά γεγονότα, όπως πόλεμοι, θεομηνίες κ.λ.π.

7.- Είναι δυνατόν να χορηγείται άδεια εισόδου και παραμονής στην Ελλάδα μέχρι 40 ημέρες σε περιόδους εκλογικών αναμετρήσεων, μετά από Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών.

8.- Η εξαγορά των στρατιωτικών υποχρεώσεων σε αυτούς που έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους και αφού υπηρετήσουν την προβλεπόμενη βασική εκπαίδευση (45 ημέρες) γίνεται με βάση το χρόνο που πραγματικά υπηρετεί ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος και όχι σύμφωνα με τη διάρκεια της θητείας. Μηνιαίο ποσό εξαγοράς οι καθαρές αποδοχές νεοκατατασσόμενου ΕΠΟΠ (810 ευρώ).

9.- Καταργήθηκαν τα εντάλματα σύλληψης που είχαν εκδοθεί για πράξεις ανυποταξίας στο παρελθόν.